Dette bør du vite om skogen i Norge - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Dette bør du vite om skogen i Norge

Stortinget har definert skog- og trenæringen som en «strategisk viktig næring for Norge». Det regjeringsoppnevnte utvalget «Grønn konkurransekraft» har gitt råd om hvordan Norge kan bruke det «grønne skiftet» til å styrke grunnlaget for fremtidige arbeidsplasser og verdiskaping.

Utvalget legger stor vekt på de fantastiske mulighetene i å utnytte skogens ressurser til moderne grønn industriutvikling og anbefalte en målrettet og koordinert innsats på mange områder.

Norges Skogeierforbund mener det er spesielt viktig å:

  • Satse på tiltak som gir økt skogproduksjon og mer effektivt uttak av fornybar biomasse.
  • Sikre tilgang på kapital for ny grønn industri.
  • Bidra til en raskere utvikling av grønne markeder (for eksempel biodrivstoff, økt bruk av tre i bygg, men også helt nye områder).

Noen fakta om skogen i Norge:

  • Det er ikke mulig å nå de globale og nasjonale klimamålene uten å plante mer skog, hogge mer skog og bruke skogens råstoff til å erstatte energi og materialer basert på fossile råstoff.
  • Skogen skjøttes godt i Norge. Volumet av all skog er mer enn tredoblet de siste hundre årene og skogeierne blir stadig flinkere til å ta miljøhensyn i det moderne skogbruket.
  • Praktisk talt hele det norske skogbruket er miljøsertifisert. Resultatet er at miljøtilstanden utvikler seg positivt og at det biologiske mangfoldet øker.
  • Det er rom for å øke uttaket av biomasse fra skogen innenfor bærekraftige rammer.
  • Fra et tre plantes til det hogges går det 60 til 80 år. En veldrevet skog skaper verdier for skogeier, industri og en hel verdikjede. Skjøtter vi skogen godt i dag styrker vi grunnlaget for fremtidig verdiskaping, arbeidsplasser og skogens mulighet til å gi et enda større bidrag i klimakampen.
  • Norge har lange tradisjoner for å bruke tre i bygg, i treforedlingsindustri og til oppvarming. Det utvikles stadig nye bruksområder og produkter. Alt som lages av olje kan lages av tre. De land og bedrifter som er i front vil ta en større del av fremtidens grønne markeder.

Kort om Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund representerer fire samvirkebedrifter og 35.000 skogeiere som har gått sammen for å drive skogen bedre og mer effektivt. Vi står for over 80 prosent av skogproduksjonen i Norge og har betydelige eierandeler i norsk og internasjonal skogindustri.

Vi skogeiere vil bidra ved å plante mer, skjøtte skogen enda bedre og høste ressursene mer effektivt. Vi vil bidra med kapital til å bygge ny industri og vi ønsker å være en pådriver for fremtidsrettede grønne løsninger.