Skogbruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbruk

Skogbruk er produksjon og høsting av en fornybar ressurs. Det gir grunnlag for inntekt til skogeier, verdiskapning, sysselsetting, karbonbinding og produksjon av en rekke produkter vi er avhengig av og som kan erstatte bruk av fossile og energikrevende materialer.

Skogbruk er en typisk distriktsnæring. Produksjon av skog og produkter basert på trevirke foregår i alle deler av landet. Det er i dag ca 130.000 skogeiendommer og gjennomsnittsstørrelsen på skogeiendommene i Norge er ca. 500 dekar.  Skjøtsel og stell av skogen er ofte svært langsiktige investeringer for skogeier, og forvalteransvaret står derfor sterkt i norsk skogbruk. En ansvarlig og langsiktig forvaltning innebærer en avveining mellom mange ulike hensyn og er en forutsetning for å produsere skog med kvalitetstømmer for framtidig verdiskaping og karbonbinding – tilpasset fremtidens klima.

For de fleste skogeiere er skogbruket en binæring som gir et tilskudd til familieøkonomien. Men til sammen har skognæringa stor samfunnsøkonomisk betydning. Foredlingen av trevirke gjennom verdikjedene skaper store verdier, og tømmeret øker i gjennomsnitt sin verdi 12 ganger før det når fram til kunden som ferdig produkt. I 2012 var den årlige verdiskapinga 42 milliarder kr, tilsvarende 0,5 % av den totale verdiskapingen i Norge. Sysselsettingen i skogbruket og skogindustrien var i 2012 om lag 25.000 årsverk. Skogbaserte produkter konkurrerer i åpne markeder både hjemme og ute. I tillegg til de materielle verdier som skapes i næringa, er skogarealene arena for friluftsliv og leveområde for et stort og økende antall arter.