Skogens rolle – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogens rolle

Skogens betydning og muligheter er tydeliggjort både i FNs klimapanels 5 hovedrapport og i Miljødirektoratets rapport «Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling».

Hovedpunktene i rapportene er:

  • Avskogingen må reduseres.
  • Det er viktig å opprettholde eller øke karbonlagrene i skog.
  • Økt bruk av biomasse fra skog er viktig for å oppnå de nødvendige utslippsreduksjonene.
  • Skog må spille en avgjørende rolle ved gjennomføring av de nødvendige karbonnegative tiltakene.

Alle de scenarier FNs klimapanel baserer seg på forutsetter økt hogst og økt bruk av biomasse globalt. Avvirkningen er forutsatt å øke med 51-200 prosent. Scenariene som er i tråd med 2-gradersmålet innebærer så mye en seksdobling av bruken av bioenergi. I dag dekker bioenergi 10 prosent av det globale energibehovet.

De karbonnegative løsningene som FNs klimapanel trekker fram som aktuelle, er skogplanting, Bio-CCS (fangst og lagring av CO2 ved forbrenning av biomasse), og bruk av biokull som jordforbedrende tiltak. Skogen vil være viktig for å kunne realisere disse mulighetene. Det er behov for omfattende tiltak. Scenarier som er i tråd med 2-gradersmålet omfatter arealer for skogplanting som samlet sett er større enn Oceania innen 2050 (10 milliarder dekar).

Skogplanting og andre tiltak for å øke skogproduksjonen, vil også være avgjørende for hvor mye biomasse en kan bruke i framtida. Uten økt produksjon, uttak og bruk av fornybart trevirke som kan erstatte fossile ressurser, vil det ikke være mulig å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.