Mulige produkter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mulige produkter

Globalt må en forvente mindre behov for avispapir, vekst i markeder for materialer, emballasje og biodrivstoff, samt en generell økt etterspørsel etter trebaserte produkter som kan erstatte miljøskadelige/klimabelastende produkter. De generelle trendene og trevirkets egenskaper som råstoff for en rekke bruksområder gir store markedsmuligheter for norsk skognæring.

Tre i bygg

Økt bruk av tre i bygg vil være et viktig bidrag til det grønne skiftet. Byggsektorens direkte klimagassutslipp utgjør 14 % av de norske utslippene. Det meste av dette (10 %) er knyttet til framstilling og transport av byggevarer. Resten er knyttet til bygningers drift.

Ved å erstatte bruk av betong, stål, aluminium, gips og andre klimabelastende materialer med mest mulig tre, vil klimagassutslippene i byggsektoren kunne reduseres betraktelig. Norge har lange tradisjoner for og solid kompetanse på å bygge i tre, også i større konstruksjoner som terminalbygg ved flyplasser, idrettshaller og bruer. Dette er et godt utgangspunkt for i større grad å bringe trebruk inn i urbane bygg.

Verdens høyeste trebygg er bygd i Bergen (14 etasjer), noe som viser mulighetene for å bygge store boligblokker og større næringsbygg i tre i urbane strøk. Gjennom økt satsing på industrialisering f.eks. gjennom modulbygg, åpnes det store markedsmuligheter og store muligheter for økt verdiskaping.

Hvert år bruker nordmenn mellom 60 og 70 milliarder kroner til rehabilitering, oppussing og tilbygg. Det er betydelige muligheter for tre og trefiberbaserte komponenter i dette markedet. I tillegg til trekonstruksjoner og kledning innvendig og utvendig, kan trevirke brukes for å produsere isolasjonsmaterialer, bygningsplater og en rekke andre byggprodukter.

Kjemisk produksjon og bioraffinering

Trefiber danner grunnlag for en rekke produkter gjennom kjemisk produksjon og bioraffinering. På kort sikt vil dagens industri/produkter være den viktigste grunnpilaren i treforedlings- og bioraffineringsindustrien. Det ligger store muligheter for å utvikle nye grønne produkter på en rekke områder og til ulike markeder. De viktigste er:

 • Bruk av tre/biokull som reduksjonsmiddel i metallindustrien
 • Fiberbaserte byggeprodukter som isolasjon og fasadeplater
 • Emballasje og hygieneprodukter
 • Viskose til tekstilproduksjon
 • Biokull som jordforbedrende tiltak
 • Funksjonskjemikaler til oljesektoren
 • Proteiner og fiber til fiskefôr, dyrefôr og menneskemat
 • Mikrofibrillert cellulose/nanocellulose og nye produkter basert på disse komponentene
 • Trefiberkompositter
 • Biobaserte kjemikalier
 • Bioplast
 • Aromater

Biodrivstoff til transportsektoren

Transportsektoren står for det største utslippet av klimagasser i Norge med 33 % av det landbaserte utslippet. Produksjon av biodrivstoff vil være avgjørende for å gjøre transportsektoren utslippsfri. Spesielt i flytrafikken og i godstransporten ser en i dag ikke alternative muligheter.

Gjennom omsetningspåbud og avgiftspolitikken er det etablert et innenlands marked for biodrivstoff. Lønnsom produksjon av biodrivstoff basert på norsk trevirke krever imidlertid også rammebetingelser som gjør det interessant å satse her i Norge.

Bioenergi til varme

I dag utgjør skogbasert bioenergi omtrent 20 % av det norske markedet for oppvarmingsformål i bygninger og prosessvarme i industrien. Det er fortsatt et stort potensial for økt utnyttelse av restfraksjoner fra skogbruk og treindustri i varmemarkedet.