Skatt på privat konsum i selskap - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skatt på privat konsum i selskap

Regjeringen har foreslått en sterk skattlegging av privat konsum i selskap. I vårt høringsinnspill advarer Skogeierforbundet mot å innføre skatt på verdier som ikke er reelle.

Forslaget fra regjeringen går i korthet ut på at en eier med bestemmende innflytelse i f.eks. et aksjeselskap eller ansvarlig selskap, anses som å eie og disponere selskapets eiendeler. Det kan gjelde eiendeler som bolig, fritidseiendom, båt, fly, mv.

I utgangspunktet faller jord- og skogbruksvirksomhet utenfor forslaget, fordi de fleste landbrukseiendommer  i Norge er eid personlig. Men det eksisterer et nokså stort antall landbrukseiendommer som er eid i sameie og som nå skattemessig blir betraktet som deltakerliknede selskap. I tillegg er det et visst antall eiendommer som er eid av aksjeselskap. Derved vil det i utgangspunktet være mange landbrukseiendommer som vil bli omfattet av regelverket.

Mange landbrukseiendommer har bygningsmasse som f.eks. vernede bygninger, våningshus og lignende, som kan leies ut i ulike kortere sesonger til jakt, fiske eller andre aktiviteter. I tillegg eksisterer det en mengde bygninger som kunne vært leid ut til overnatting, men der markedsmessige eller praktiske forhold gjør det lite lønnsomt. At bygningen står tom betyr ikke at det automatisk vil benyttes privat som feriested i den vakante perioden. Det å innføre en sjablongregel der eier må rapportere uutnyttede deler av året som privat forbruk, vil medføre en stor byråkratisering og det er stor risiko for at man innfører skatt på verdier som ikke er reelle. Beregningsgrunnlaget er også satt særdeles høyt.

Skogeierforbundet mener en praktisk løsning vil være at alle landbrukseiendommer uavhengig av selskapsform holdes utenfor regelverket.

Skogeierforbundets høringsuttalelsen kan leses her.