Øremerkede midler til miljøtiltak i skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Øremerkede midler til miljøtiltak i skog

8 millioner skal fordeles til miljøtiltak som ivaretar og videreutvikle miljøverdier gjennom den nasjonale ordningen for 2020. Skogeiere kan nå søke om støtte, og første frist er 1.august.

access_time Publisert

Skogeiere kan nå søke om støtte til miljøtiltak i skog. Landbruksdirektoratet har lansert retningslinjene for den nasjonale rammen, der 8 millioner ligger på bordet.

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Hva kan midlene brukes til?

Skogeiere kan maks få tildelt 75.000 kroner i tilskudd, og hovedandelen på 6 millioner av midlene skal ifølge Landbruks- og matdepartementets tildelingsbrev «forbeholdes skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i større omfang enn det som forventes av næringa. I dette inngår også
flerårige kontrakter om nøkkelbiotoper som utløper og som bør fornyes.»

Departementet beskriver at de resterende 2 millionene skal fordeles til formål som «friluftslivstiltak, ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner, ivaretakelse og skjøtselstiltak i nøkkelbiotoper og fjerning av frøformerte planter av utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand av slike treslag.» Dette tilsvarende de samme føringene som for fjoråret.

Tilskuddet kan brukes til:

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

For mer informasjon om ordningen, se link til Landbruksdirektoratet og relaterte dokumenter.