Styret – Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Styret

Skogeierforbundets styre består i henhold til vedtektenes §8 av de til enhver tid fungerende styreledere i tilsluttede skogeierandelslag, samt et ekstra styremedlem oppnevnt av det andelslag hvis styreleder velges til Skogeierforbundets styreleder. Dersom et styremedlem har forfall, møter nestleder fra det andelslag vedkommende kommer. Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets møter, men har ikke stemmerett.

Styret skal lede Skogeierforbundets virksomhet overensstemmende med vedtektene og de beslutninger som er truffet av representantskapet. Styret har ansvar for at Skogeierforbundet oppfyller sin økonomiforvaltning i samsvar med lover og forskrifter. Styret skal fastsette arbeidsprogram og budsjett for hvert år.

Styret treffer videre vedtak i alle saker som etter § 2 faller innenfor Skogeierforbundets formål, og som ikke etter vedtektene eller særskilte vedtak skal avgjøres av representantskapet eller som
hører under Skogeierforbundets daglige administrasjon. Styret ansetter og avskjediger administrerende direktør.

Les mer om styrets oppgaver og plikter under Skogeierforbundets vedtekter:

Kontaktinformasjon på styremedlemmene finnes under siden kontakt – sorter på fanen ‘styret’:

Etter forbundets årsmøte 2017 består styret av følgende representanter:

 

Styremedlemmer Norges Skogeierforbund
 Navn: Andelslag/
valgt av:
Rolle i Skogeierforbundet:
Olav A. Veum AT Skog styreleder
Eilif Due Allskog nestleder
Olav Breivik Viken Skog styremedlem
Ole Th. Holth Glommen Mjøsen Skog styremedlem
Terje Uggen Glommen Mjøsen Skog styremedlem
Kari Mette Busklein Landsmøtevalgt styremedlem
Ellen Fauske Bleness Landsmøtevalgt styremedlem