Styret - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Styret

Skogeierforbundets styre består av de til enhver tid fungerende styreledere i tilsluttede skogeiersamvirker. I tillegg velges det en representant for hver av samvirkene.

Styremedlemmer Norges Skogeierforbund  
 Navn: Samvirke/
valgt av:
Rolle i Skogeierforbundet:
     
Olav A. Veum AT Skog styreleder
Eilif Due Allskog nestleder
Olav Breivik Viken Skog styremedlem
Heidi Hemstad Glommen Mjøsen Skog styremedlem
Kari Mette Busklein Allskog styremedlem
Erland Lundby Viken Skog styremedlem
Ole Th. Holth Glommen Mjøsen Skog Styremedlem
Åse Egeland AT Skog Styremedlem

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets møter, men har ikke stemmerett.

Styret skal lede Skogeierforbundets virksomhet overensstemmende med vedtektene og de beslutninger som er truffet av representantskapet. Styret har ansvar for at Skogeierforbundet oppfyller sin økonomiforvaltning i samsvar med lover og forskrifter. Styret skal fastsette arbeidsprogram og budsjett for hvert år.

Styret treffer videre vedtak i alle saker som etter § 2 faller innenfor Skogeierforbundets formål, og som ikke etter vedtektene eller særskilte vedtak skal avgjøres av representantskapet eller som
hører under Skogeierforbundets daglige administrasjon. Styret ansetter og avskjediger administrerende direktør.

Du kan lese mer om styrets oppgaver og plikter i Skogeierforbundets vedtekter, som du finner her.