Nytt løft for bærekraftig skogbruk i Norge - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Nytt løft for bærekraftig skogbruk i Norge

Det er nå konsensus om forslag til revidert miljøstandard for skogbruket, Norsk PEFC Skogstandard. En sammensatt gruppe av interesser knyttet til miljø, friluftsliv, arbeidstakere og næring har drøftet endringer i nærmere to år.

Forslaget inneholder en rekke forbedringer, spesielt for biologisk mangfold.

Bred deltakelse i arbeidet

Skogsertifisering er et svært viktig verktøy for å sikre bærekraftig skogbruk. All norsk skog er i praksis PEFC-sertifisert. Hvert femte år blir skogstandarden gjennomgått for å sikre at den er oppdatert i henhold til siste kunnskap og utvikling.  Prosessen er åpen for alle interesser.

– Til denne runden er det spesielt gledelig at vi også har bred deltakelse fra miljø- og friluftlivssiden med Sabima, WWF, Natur og Ungdom, Zero, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund forteller Thomas Husum, daglig leder i PEFC Norge. Dette er historisk i Norge og unikt på verdensbasis.

Arbeidskomiteen er representert av totalt 15 ulike organisasjoner og seks observatører inkludert forskningsinstitusjonene NIBIO og NINA. Arbeidet startet våren 2020, og arbeidskomiteen har hatt en rekke møter og samlinger for å komme fram til forslaget til ny skogstandard.

Skjerpede krav på miljø og friluftsliv

PEFC Norsk Skogstandard omfatter mange miljømessige, sosiale og økonomiske hensyn. Arbeidskomiteen foreslår en rekke endringer og forbedringer. Kravene knyttet til miljø og friluftsliv blir spesielt skjerpet for å sikre det biologiske mangfoldet og friluftslivet lokalt.

Det kommer krav om økt hensyn til fuglene i skogen. For eksempel skal man unngå hogst i viktige områder for fugl i hekkesesongen og reirplasser for rovfugl og tiurleik får bedre beskyttelse. Videre kommer det inn et strengere krav til kartfesting og avsetting og av biologisk viktige områder.

– Skogen er det mest artsrike naturen i Norge, og har også flest trua arter. Mange av disse er avhengig av at deler av skogen får stå helt i fred. I utkastet til ny standard er det tydeligere regler for kartfesting av biologiske viktige områder og nøkkelbiotoper uttaler Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

Videre inneholder forslaget til ny Norsk PEFC Skogstandard en tydeliggjøring av det skal tas særlig hensyn i viktige friluftslivsområder ved å variere hogstformer og flatestørrelse. Ved hogst skal det ryddes i stier og skiløyper så raskt det er praktisk mulig. Kjøreskader skal generelt unngås.

– Nordmenn er aktive brukere av skogen for friluftsliv og rekreasjon og vi er godt fornøyde med utviklingen i standarden forteller Morten Dåsnes, leder i Friluftsrådenes Landsforbund. Viktige friluftslivsområder blir tydeligere definert for å sikre at opplevelseskvalitetene blir ivaretatt.

Skogbruk – viktig i det grønne skiftet

Skogbruk handler om å hogge, plante og stelle skogen for å produsere naturlig og fornybart råstoff til produkter som samfunnet trenger. Det være seg byggevarer, emballasje og hygieneprodukter. Forslaget til ny Norsk PEFC Skogstandard sikrer at dette gjøres innenfor bærekraftig rammer.

– Skal vi nå klimamålene, er vi avhengig av å bruke skogen til å lage fornybare produkter, konstaterer Hans Asbjørn K. Sørlie, leder av fagavdelingen i Norges Skogeierforbund. Med forslaget får vi fortsatt gode muligheter til å utøve et aktivt skogbruk og drive skogbehandling over hele landet på en måte som også er økonomisk bærekraftig.

Forslaget til Norsk PEFC Skogstandard sendes nå ut på høring. Fristen for tilbakemeldinger er 10. juni. Etter høringen vil arbeidskomiteen gå igjennom innspillene før det endelige forslaget går til internasjonal godkjennelse. Dette er forventet å skje innen utgangen av inneværende år.