Mer om biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mer om biodrivstoff

Debatten om biodrivstoff og bioenergi pågår for fullt, både i Norge og internasjonalt. Nedenfor finner du lenker til innlegg som er nyttig å ha med seg.

Ola Elvestuen, stortingsrepresentant fra Venstre, viser til flere aviser har hevdet at biodrivstoff kan bidra til å øke klimagassutslipp i stedet for å redusere dem. Det er ikke riktig, noe Miljødirektoratets nylig fremlagte konsekvensutredning av vedtaket viser tydelig.

Norges satsing på biodrivstoff vil i følge Miljødirektoratet kutte norske utslipp med 900 000 tonn frem mot 2020, og de globale utslippene vil reduseres med omtrent et halvt million tonn i samme periode som følge av den norske satsningen. I den neste tiårsperioden vil de norske utslippskuttene bli på flere millioner tonn.

Dersom vi også lykkes med å skape en norsk industri for biodrivstoff basert på for eksempel avfall fra skogdrift, slik skognæringen har ambisjoner om, vil de globale utslippskuttene bli større, samtidig som det kan skapes mange, nye arbeidsplasser i Norge.

Det er et betydelig bidrag til å nå forpliktelsene vi har påtatt oss i Parisavtalen, og en sentral del av vår innsats for å unngå katastrofale klimaendringer, skriver Elvestuen.

Per Øyvind Langeland, avdelingsdirektør i NHO, skriver at biodrivstoff er nødvendig for å realisere utslippsreduksjoner i transportsektoren – og innfri Norges klimaforpliktelser. Men bærekraftig biodrivstoff er en knapp ressurs som bør prioriteres til tyngre kjøretøy, skip og fly, som i motsetning til persontrafikken har få reelle alternativer.

Spørsmålet vi bør stille oss er: Hvis ikke biodrivstoff – hva da? Biodrivstoff er en moden teknologi, men det er også en knapp ressurs. Derfor er vi kritisk til en generell anvendelse for lette kjøretøy der det i dag finnes gode alternativer som el- og hydrogenbiler – i tillegg til kollektivtransport. For tungtransport, sjøfart og luftfart er situasjonen en annen. Her er biodrivstoff eneste realistiske og tilgjengelige løsning på kort og mellomlang sikt. Kombinerte el- og hydrogenløsninger er under utvikling, men det vil ta tid før disse er kommersielt tilgjengelig for massemarkedet, skriver Langeland.

Erik Martiniussen er utdannet statsviter og jobber som klimajournalist. Han har tidligere gitt ut boka «Drivhuseffekten – Klimapolitikken som forsvant».

Martiniussen skriver at det pågår en informasjonskrig om biodrivstoffpolitikken.  Hvem skal vi tro?

Martiniussen viser til at fagetater som Miljødirektoratet og Transportøkonomisk institutt er stort sett positive til biodrivstoff. Det samme er naturforvalterne ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Da Stortinget i 2008 vedtok Klimaforliket ble en gruppe direktorat bedt om å utrede hvordan klimamålene kunne nås. Resultatet ble Klimakur, en 300 sider lang rapport med forslag til tiltak i alle sektorer. Biodrivstoff ble på tvers av fagmiljøene identifisert som avgjørende for å nå klimamålene. I en tiltaksanalyse fra 2007 kom det daværende Klima- og forurensingsdirektoratet fram til samme konklusjoner. Likevel har det tatt ti år å få et bredt omsetningspåbud på plass.

Petroleumsinteressene i Norge er sterke. Og de har mektige allierte i det samfunnsøkonomiske jerntriangelet: SSB, økonomisk institutt og Finansdepartementet. Lenge har de fått diktere premissene for norsk klimadebatt. Mantraet er klimakvoter framfor påbud og reguleringer, skriver Martiniussen.

Les hele saken på Martiniussens blogg. Innlegget har også stått i Klassekampen.

IEA Bioenergy, som er etablert av Det internasjonale energibyrået (IEA) har gått hardt ut mot en rapport fra tenketanken Chatham House. Chatham house påstår at bioenergi ikke er klimavennlig, fordi det å brenne trevirke frigjør CO2. IEA Bioenergy viser til at rapporten fra Chatham House har klare mangler. Over 125 professorer og vitenskapsmenn gir sin klare støtte til IEA Bioenergys syn.

‐ The development of bioenergy and the bioeconomy as a whole are critical in order to realise a low carbon economy”, said Kees Kwant, Chairman of IEA Bioenergy.

Cicero, Senter for klimaforskning, har også kommentert debatten. Glen Peters, seniorforsker ved Cicero, skriver følgende (utdrag fra teksten):

«Let’s simplify the discussion, and assume we can only produce energy with coal or bioenergy. No, you can’t run and hide, and pick another energy carrier. The two choices are coal or bioenergy to produce energy. One or the other. Think of it as case of “choosing the lesser of two evils”. Does coal or bioenergy cause less environmental harm?

Bioenergy is better than coal in all cases because we remove the carbon before we release it again.

To be clear, bioenergy is not perfect. Think of it as choosing the lesser of two evils. Bioenergy, is clearly a lesser evil than coal.»

Miljødirektoratet har nylig kommet med en utredning om klimaeffekter og kostnader ved biodrivstoff. Direktoratet har også faktasider om temaet, som er verdt å lese.

Også Geir Ramnefjells kommentar i Dagbladet på lørdag er verdt å lese. Han konkluderer med at uken startet dårlig, men sluttet godt for biodrivstoff. Det er realistisk å oppnå store utslippskutt ved bruk av biodrivstoff. Det har ikke vært helt enkelt å få øye på hvis du har fulgt mediedekningen de to siste ukene, skriver Ramnefjell.