Høring om skogmeldingen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Høring om skogmeldingen

Skogmeldingen gir en god beskrivelse av situasjonen, mulighetene og utfordringene for norsk skognæring. Den viser at skogen må spille en sentral rolle i det grønne skiftet og i arbeidet for å redusere klimagassutslippene. Norges Skogeierforbund savner imidlertid en konkretisering av ambisjonsnivået og mer målrettede tiltak for å kunne mobilisere mer biomasse på kort og lang sikt.

-Vi er stolte av at vi gjennom samvirket har effektivsert norsk skogbruk, sa administrerende direktør for Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein i dag.

Lahnstein understreket at det ikke er mulig  å nå FNs klimamål på to grader uten å øke hogsten.

-Det vi gjør i dag, er helt avgjørende for hvordan vi kan høste av skogen i fremtiden, sa Lahnstein.

Lahnstein understreket betydningen av effektive transporter, og at man burde starte opp arbeidet med et bruprogram allerede fra neste år, og ikke vente på neste NTP-periode.

Hvis Norge lykkes i å ligge i front av utviklingen av fremtidens grønne løsninger, legger vi til rette for kompetanse og industrielle strukturer som vil være viktig for fremtidens konkurransedyktighet og velferd.

Lahnstein viste også til at Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft peker spesielt på følgende markeder for trebaserte grønne produkter:

  • Økt bru av tre i bygg
  • Bioraffinering
  • Nye innsatsfaktorer til fôrindustrien
  • Trekull som erstatter kull i prosessindustrien
  • Bioetanol til plastproduksjon
  • Biodrivstoff

Regjeringen bør bes om å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2017 med en strategi med konkrete tiltak for å etablerer markeder med forutsigbar etterspørsel etter grønne trebaserte produkter, mener Skogeierforbundet.

Bildet viser saksordfører og stortingsrepresentant for KrF, Line Henriette Holten Hjemdal og Erik Lahnstein i en pause i høringen i dag.

Link til video-opptak av høringen ligger til høyre på denne siden. Lahnsteins innlegg starter etter ca. 17 minutter.