Grønn storsatsing på helsirkulær verdikjede for tre - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Grønn storsatsing på helsirkulær verdikjede for tre

Prosjektet sirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.

access_time Publisert

Tekst: Kathrine Torday Gulden, NIBIO

I dag hogges det rundt 12 millioner kubikkmeter tømmer i Norge per år. Ifølge den nasjonale strategien for skog- og trenæringen, SKOG22, er det bærekraftig grunnlag for at hogsten kan økes til minst 15 millioner kubikkmeter i året. Dersom samfunnet skal lykkes i å redusere klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen, er det forventet at ressursbehovet blir betydelig større.

For å øke bruken av tre i bygg er det behov for kortreiste råvarer. Returtre vil være en avgjørende innsatsfaktor via nye ombruks- og materialgjenvinningsløsninger. Økt innovasjon og verdiskaping må gå ‘hånd-i-hånd’ for å utnytte returtreets muligheter.

Med ambisjoner om å bli spydspiss i utviklingen av den nye sirkulære treindustrien, initierte Norwegian Wood Cluster (NWC) til prosjektet sirkTRE, og i starten av september ble det altså klart at prosjektet får finansiering gjennom Grønn plattform.

– Bruk av tre i Norge har lange tradisjoner og vi er verdensmestre i å bygge stort og høyt. Videreutvikling av våre ferdigheter innenfor trebyggeri er avgjørende: Jo dyktigere vi blir, dess bedre for klimaet og den grønne omstillingen, sier sirkTREs prosjektleder Kristine Nore.

Nore er gründer og daglig leder for firmaet OMTRE som har spesialisert seg på bærekraftige trebygg.

– Tre kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Sirkulærøkonomiske prinsipper og digitalisering av verdikjedene gir nye muligheter for innovasjon, økt verdiskapning, styrking av kompetanse og konkurransekraft innenlands og på eksportmarkedene, sier hun.

– I tillegg til å bidra til at treavfall reduseres, noe som gagner både klimaet og miljø, skal vi sammen med bedrifter og industri skape nye forretningsmuligheter, produkter og løsninger, arbeidsplasser og øke verdiskapningen til treindustrien og byggenæringen lokalt, nasjonalt og i eksportmarkeder.

Kristine Nore er strålende fornøyd med at hun og de andre i sirkTRE nå kan satse stort på å finne nye og gode løsninger for ombruk av tre. Foto: Steinar Bleken

Tre kan materialgjenvinnes og ombrukes, slik vi har gjort i århundrer. Sirkulærøkonomiske prinsipper og digitalisering av verdikjedene gir nye muligheter for innovasjon, økt verdiskapning, styrking av kompetanse og konkurransekraft innenlands og på eksportmarkedene. Foto: Lone Ross, NIBIO

Flere delprosjekter

I sirkTRE inngår forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD som en integrert del. Her skal forskningsresultater, spesielt knyttet til ressurstilgang og materialstrømmer, kobles mot tilrettelegging av sirkulær vareflyt, håndtering, miljøpåvirkning, design og produksjon av tre i og mot relevante markeder i inn- og utland. circWOOD ledes av NIBIO ved Lone Ross.

Et innovasjonssenter for aktører i verdikjeden for helsirkulær bruk av tre, sirkINN, skal også etableres. Målet med senteret er å rigge skog- og treindustrien for å ivareta produsentansvaret med å følge treprodukter gjennom levetiden.

– Næringens karbonavtrykk vil bli forbedret gjennom nye forretningsmodeller, produkter og løsninger, sier Kristine Nore.

– I samarbeid med Standard Norge skal vi sikre god ombruk og materialgjenvinning av tre gjennom nye standarder og veiledninger i bruk av eksisterende standarder. Vi skal også sørge for kontinuerlig formidling og deling av forskningsresultater, teknologisk utvikling og beste praksis.

Verdikjeden for skog og tre er per i dag i stor grad lineær. I Norge er mengden avfallstre, kalt returtre, omtrent like stort som mengden det bygges i tre. Det meste av returtre flises likevel til energigjenvinning. Foto: Lone Ross, NIBIO

Fra forbruk til gjenbruk

Administrerende direktør for NIBIO, Nils Vagstad, tror sirkTRE kan bli en «game-changer», og synes det er en klok beslutning at sirkTRE har fått finansiering.

– SirkTRE representerer et skifte i perspektiv – fra forbruk til gjenbruk – og fra avfall til råvare og ressurs. Dette er et viktig tiltak for å redusere samla miljøavtrykk, fra sektorer som vil ha en sentral rolle i framtidens bioøkonomi, sier han.

Direktøren legger også vekt på prosjektets verdikjedefokus.

– Det er avgjørende at premissene knyttet til nye produkter, marked og forretningskonsepter er integrert i hele verdikjeden, sier han.

Nils Vagstad sier NIBIO er både stolte og glade for å få mulighet til å jobbe sammen med så mange viktige aktører i et slikt framtidrettet prosjekt. Foto: Erling Fløistad, NIBIO

Målet er å utnytte 250 000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024 og en million kubikkmeter innen 2030

Betydelig klimakutt

Ordningen Grønn plattform finansierer helhetlige prosjekter innen grønn omstilling med «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av Stortinget i 2020. Ambisjonen er å bidra til vesentlige forbedringer i teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som gir positive effekter for klima og miljø.

I tillegg til å utnytte returtre, skal sirkTRE sørge for at ressursbruken optimaliseres. Dette skal oppnås med innovasjonsprosjekter i treindustrien og byggenæringen. Målet er å bryte barrierer gjennom økt kompetanse og utvikling av nye standarder, og ved å vise ombruksløsninger i praksis i byggeprosjekter.

SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

Bruk av tre i Norge har lange tradisjoner og vi er verdensmestre i å bygge stort og høyt. På Astrup Fearnley Museet i Oslo er det osp i form av utvendig/innvendig kledning og spiler som dominerer. Foto: Lone Ross, NIBIO

NWC som fødselshjelper

– Visjonen til Norwegian Wood Cluster (NWC) er at vi gir verden innovative og bærekraftige byggeløsninger i tre, og vi leide inn Omtre og Vill Energi for å jobbe med søknaden for å få til et prosjekt innenfor Grønn plattform, der fokus var på sirkulære løsninger for tre, sier NWCs klyngeleder, Berit Sanness i en pressemelding.

– Folkene i OMTRE og Vill Energi jobbet intens for å rigge konsortiet og ferdigstille søknaden. Men det var også andre som gjorde sitt til at resultatet var bra. Forankringen i relevante bedrifter har vært avgjørende.

Sanness berømmer også den store innsatsen på forskningssiden.

– Det var helt sikkert krevende å rigge forskningsparallellen circWOOD med samme korte tidsfrist. Den jobben ble ledet av NIBIO. Også der ble det gjort en kjempejobb, og vi kan glede oss over at alle de fem universitets- og forskningsinstituttene innenfor Norwegian Wood Cluster har gått skikkelig om bord i circWOOD. Derved blir kontakten mellom bedriftene i verdikjeden vår og akademia styrket, noe vi ønsker å bidra til, sier hun.

Berit Sanness forklarer at NWC har vært fødselshjelper for sirkTRE og at de er svært glade for den store støtten myndighetene gir prosjektet.
Prosjektet, som ledes av OMTRE, NIBIO og Vill Energi, er delvis finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Bedrifter og industri bidrar med en betydelig egeninnsats for å utløse nødvendig forskning og innovasjon. I sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre.