75 millioner til kai- og tømmerterminaler - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

75 millioner til kai- og tømmerterminaler

I statsbudsjettet for 2017 ble det satt av rundt 75 millioner kroner til utvikling av kai- og tømmerterminaler. Frist for innsending av prosjektskisser er satt til 1. april, skriver Landbruks- og matdepartementet i en pressemelding.

Fleirbruksanlegg av stor verdi for næringa og samfinansiering mellom fleire næringsinteresser er av dei kriteriane det blir lagt vekt på i denne søknadsrunden, opplyser LMD i sin pressemelding.

‐  Regjeringa satser på bedre infrastruktur i skogbruket, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. ‐  Videreutvikling av tømmerkaier er et viktig tiltak for økt hogst og lønnsomhet i skog- og trenæringen. ‐  Mer aktivitet i skogen gir ringvirkninger for næringsvirksomhet og sysselsetting i distrikta, utdyper han.

Bevilgningene er økt med 62 prosent fra 2016. Inntil 29 millioner kroner av beløpet skal gå til prosjekt i fylke langs kysten med sysselsettings-utfordringer. Dette vil bli tillagt vekt som tildelingskriterium. Hensikten er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri.

Lokalisering av kaiene er avgjørende for å sikre både kostnadseffektive tømmerleveranser til foredlingsindustrien innenlands og produktflyt til marknaden nasjonalt og internasjonalt. Fellesanlegg/flerbruksanlegg av stor verdi for næringa skal ha prioritet, og samfinansiering mellom flere næringsinteresser vil bli vektlagt i søknadbehandlingen. Prosjekt som kan realiseres raskt blir også prioritert, heter det i pressemeldingen fra LMD.